Vi har specialiserat oss på handel med begagnad IT-utrustning sedan 2005. Detta är en kompetens som bara har blivit allt mer efterfrågad i takt med att den globala IT-industrin har ökat sitt fokus på hållbarhet.

Vi har djupgående insikter i IT-utrustningens tekniska egenskaper, och sedan den allra första början har vi byggt upp ett unikt och brett nätverk för internationell handel, som gör att vi idag kan köpa och sälja begagnad utrustning både på hemmamarknaden och utomlands, oberoende av tillverkare, produkttyp ‒ och oavsett kvantitet.

Återanvändning eller återvinning

IT-utrustning är en kritisk resurs med en livscykel ‒ från produktion till återvinning. Och däremellan kan merparten av utrustningen återanvändas eller återvinnas som delar i nya tillämpningar. Det är vår erfarenhet att utrustning som är äldre än 5-6 år sällan representerar något betydande värde. Så när utrustningen de facto är uttjänt ska komponenterna återanvändas i ett nytt sammanhang. Antingen ska de destrueras på ett miljövänligt sätt eller återanvändas i ny utrustning. Därför är vi specialiserade på att omhänderta all begagnad utrustning ‒ oavsett om det gäller en stor mängd eller löpande överlåtelser som en servicetjänst. Ju tidigare vi involveras i processen, desto bättre kan vi hantera utbyte och migrering mellan begagnad och ny utrustning.

Vilken begagnad IT-utrustning kan säljas?

Som utgångspunkt hanterar vi alla typer av begagnad IT-utrustning som fortfarande är funktionsduglig och rimligt underhållen. Vi tar emot följande produkttyper, oavsett tillverkare:

 • Datorer

 • Servrar

 • Nätverksutrustning

 • Telefoner & surfplattor

 • Lagring

Låt er begagnade IT-utrustning bli till en bra affär

Förvandla er begagnade IT-utrustning till en bra affär

Tiden för ”slit-och-släng-tänkande” är snart förbi. Och det ställs allt högre krav på resursintensiva industrier vad gäller miljö- och klimathänsyn. Självklart.

 

Som företag har ni nu möjlighet att ställa om till ett köp-och-sälj-tänkande; ett cirkulärt tankesätt. Er begagnade IT-utrustning har ett värde, och ju tidigare ni vidtar åtgärder och övervakar utrustningens livscykel, desto större värde representerar den vid en återförsäljning.

Ju tidigare ni fattar beslut om att sälja er begagnade IT-utrustning, desto större värde har den vid en återförsäljning

 

KontaktA osS nu

 • Elektronikavfall

  FN anslår att elektronikavfallet årligen uppgår till 74 miljoner ton. Det motsvarar att kasta ut 800 datorer varje sekund.

 • Endast 17,5% återvinns globalt

  I Europa är vi ledande när det gäller dokumenterad återanvändning av it-utrustning med 43%. Men globalt finns endast dokumentation för 17,5%.

 • IT är giftigt

  Elektronikavfall innehåller giftiga ämnen som kvicksilver, bly, arsenik, selen, krom och flamskyddsmedel.

 • 70% av allt farligt avfall är elektroniskt avfall

  85% av det skickas till förbränning, vilket frigör skadliga toxiner i luften.

 • Elektronik innehåller bly

  ...som kan skada vårt centrala nervsystem och njurar. Och barns mentala utveckling kan påverkas även vid mycket låg exponering för bly.

 • Mer konsumtion - mer avfall

  300 miljoner datorer och 1 miljard mobiltelefoner produceras varje år - och förväntas öka med 8%.

 • Hur ofta byter du mobiltelefon?

  En genomsnittlig användare av mobiltelefoner kommer att byta ut enheten var 18:e månad.

 • Även din TV är farlig

  Den vanligaste, men farliga, elektroniken är TV:n och datorer med katodstrålerör och liknande.

Vi förlänger livslängden

IT-utrustning byts ofta ut i hög takt. Vid nyanställningar ersätts IT-utrustningen ofta med ny ‒ till förmån för handeln, men till nackdel för miljön om det inte görs på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.

På Danoffice IT har vi som mål att kunna sälja alla IT-produkter som vi får in från våra kunder. Vi ger produkterna nya användningsområden ‒ kanske i andra delar av världen, kanske i helt nya sammanhang, men en sak är säker: vi förlänger utrustningens livslängd!

Den cirkulära, gröna ekonomin handlar emellertid inte bara om att förbättra miljön. Återanvändning och återvinning innebär också en potentiell ekonomisk vinst för dig.

Vi arbetar utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling för att skapa bästa möjliga resultat för er i ert CSR-arbete ‒ och för vår gemensamma insats för miljö och klimat. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

Betyder det att vi kan garantera att all utrustning får nytt liv? Nej, även den bästa utrustningen blir uttjänt förr eller senare. Och då ser vi till att utrustningen återvinns på bästa sätt ‒ antingen i samband med utvinning av råmaterial eller som reservdelar. Allt i enlighet med ISO 14001.

 

lÄs om iso 14001

Lår oss hjälpa er med er begagnade IT-utrustning